Przetargi

 Znak sprawy

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowe Nr 1

ul. Robotnicza 23

78-600 Wałcz

 

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Piesiak

Numer telefonu + 48 67 387 30 55, e-mail do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie MODERNIZACJI OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO PARTERU i I PIĘTRA BUDYNKU SZKOŁY.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

- wymiana opraw oświetleniowych 1:1 na typu LED w 20 salach lekcyjnych

- demontaż elementów instalacji (oprawy, źródła światła, przewody, tabliczki bezpiecznikowe, wysięgniki, rury), oczyszczanie przewodów,

- wywiercenie nowych otworów montażowych oprawy 4x160=640szt,

- montaż opraw na gotowym podłożu (złożenie oprawy, podłączenie przewodów, sprawdzenie działania przed zamontowaniem, zamontowanie dodatkowych detali),

- transport pionowy

2. Wymagania dla składających ofertę: zamawiający nie stawia warunków podmiotowych.

3. Miejsce i termin składania ofert: 10 marca 2023 r. do godz. 10:00. Ofertę prosimy przesłać/dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Robotnicza 23, 78-600 Wałcz lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Termin wykonania zamówienia 20.03.2023 r. - 30.05.2023 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

- najniższa cena 100%,

7. Dodatkowe informacje

W toku badania i oceny ofert szkoła może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Szkoła odrzuca ofertę jeżeli:

1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;

2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert,
w terminie wskazanym w wezwaniu zamawiającego;

5) wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Szkoła udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Szkoła zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Szkoła unieważnia postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Szkoła może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Sporządziła: Małgorzata Piesiak

 

 

                                                                                                           

                                                                                                   (Zamawiający)

 

8. Załączniki:

- Formularz ofertowy

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.