1. Rodzice mają prawo do informacji o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, systemie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz porad w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 2. Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe.
 3. Szkoła organizuje spotkania:
  - raz w semestrze dyrektora (wicedyrektora) z rodzicami wszystkich poziomów,
  - klasy I – VIII: co najmniej dwa razy w roku szkolnym (październik, luty) wychowawców z rodzicami,
  - klasy I – VIII: z okazji świąt i uroczystości organizowanych przez klasy,
  - klasy I – VIII: przed planowanymi wyjazdami zbiorowymi (wycieczki, biwaki itp.).
  - dzień otwarty dla kandydatów do klas I
  - raz w miesiącu wg terminarza spotkań, organizowany jest „Dzień otwartej szkoły”
  - w maju każdego roku odbywa się „Tydzień Nauki i Talentów”
 4. Rodzice mają prawo uzyskać od nauczyciela informacje, a nauczyciel ma obowiązek udzielenia jej.
 5. Informacje dotyczące osiągnięć w nauce, zachowania oraz komunikaty od wychowawcy umieszczane są w Dzienniku elektronicznym.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.